Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Tisztelt Pályázó!

Ön az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. által meghirdetett állásra történő jelentkezés, illetve a jelölt adatbázisba történő regisztráció során személyes adatokat ad át részünkre. 

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos vállalatunk számára. 

Társaságunk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) továbbá az Európai Tanács és Parlament (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseit betartva, Társaságunk Adatkezelési szabályzatának megfelelően a beérkezett álláspályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, a pályázó személyes adatait csak a legszükségesebb mértékben használja fel.

Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása önkéntes, annak kizárólagos célja az álláspályázata elbírálása, az adatkezelés jogalapja pedig a pályázó önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelést és adatfeldolgozást az ÓAM Kft. kiválasztással foglalkozó munkatársai valamint vezetői végzik. 

Jelen nyilatkozat keretében Ön hozzájárulását adja személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi feltételekkel:

Adatkezelő neve: ÓAM Ózdi Acélművek Kft.

Székhely: 3600 Ózd, Max Aicher út 1.

Tényleges adatkezelés címe: 3600 Ózd, Max Aicher út 1.                     

Cégjegyzék szám: 05-09-002456                                                             

Adószám: 11065182-2-05                                                                        

e-mail: oamkft@oamkft.hu

honlap: www.oamkft.hu

Az adatkezelés céljai

Nyitott pozíció betöltése

Vállalatunk a pályázatát az Ön külön hozzájárulásával álláspályázati adatbankjában maximum 1 évig tárolja. Az adatkezelés célja a pályázat tárolásának időtartama alatt az Ön képzettségének és tapasztalatainak megfelelő, az ÓAM Kft.-nél megüresedő álláshelyekkel kapcsolatos megkeresések biztosítása.

A kezelt adatok köre

  • személyazonosító adatok (név, születési név, születési idő, hely, anyja neve);
  • lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím);
  • a pályázati anyagban szereplő okmányok száma, másolata;
  • önéletrajz, motivációs levél adatai (referenciák, előző, jelenlegi munkahely adatok, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, javadalmazási igényre vonatkozó adat valamint minden egyéb olyan adat, amelyet az érintett pályázó az önéletrajzban, motivációs levélben szerepeltet).

Az adatkezelés időtartama

Az ÓAM Kft. az Ön pályázatát és a hozzá kapcsolódó adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a pályázat beérkezését követő 1 évig őrzi, amennyiben Ön hozzájárul adatainak 1 évig történő megőrzéséhez; ezt követően adatai törlésre kerülnek. 

Adattovábbítás

Az adatok harmadik félnek nem kerülnek átadásra, továbbításra, az adatokat kizárólag az ÓAM Kft. arra felhatalmazott munkatársai kezelik a szükséges mértékben, az adatkezelés céljának megfelelően.

Adatbiztonsági intézkedések

Az ÓAM Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Infotv. és a GDPR adatvédelmi szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő ezzel összefüggésben jelszóval védetten kezeli az Ön személyes adatait. Az adatkezelőnek jogában áll az esetleg csatolt állományokat vírusvédelmi ellenőrzés, illetve egyéb biztonsági szűrés, átvilágítás alá vetni. Vállalatunk törekszik arra, hogy személyes adatok kezelését végző munkatársaink csak a szükséges mértékben és ideig kezeljék az adatokat. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük. 

Egyéb információk

A kísérőlevél nem tartalmazhat az Infotörvényben meghatározott különleges adatokat (faji, nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre, vallási vagy ideológiai hitre, egészségi állapotra, függőségekre vonatkozó adatokat! A regisztrált pályázó felelősséggel tartozik a regisztráció során kapott jelszó titokban tartásáért és a jelszót köteles megóvni illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. A jelen kötelezettségnek való megfelelés elmulasztása miatti bármilyen kárért vagy következményi hátrányért kizárólagosan a pályázó felel. 

Tájékoztatáshoz, törléshez, helyesbítéshez való jog

Ön az adatvedelem@oamkft.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a 3600 Ózd, Max Aicher út 1. postacímre az ÓAM Kft. HR osztályának küldött levélben kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről. Önnek jogában áll a fenti elérhetőségen kérni adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Az Ön ilyen irányú kérését munkatársaink haladéktalanul, de legfeljebb 30 munkanapon belül megvizsgálják, a vizsgálat eredményéről Önt írásban tájékoztatják. 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait megsértették, jogában áll panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest Pf.5, Tel.: +36(1)391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu

A fenti jogok gyakorlása nincs hatással a pályázata elbírálására, illetve semmilyen szankciót vagy büntetést nem von maga után. 

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. 

A nyilatkozat elfogadásával Ön kijelenti, hogy a pályázat beérkezéstől számított 1 évig hozzájárul személyes adatai kezeléséhez illetve tárolásához.

A hozzájárulását Ön önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tette meg.

Tisztelt Pályázó!

Ön az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. által meghirdetett állásra történő jelentkezés, illetve a jelölt adatbázisba történő regisztráció során személyes adatokat ad át részünkre. 

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos vállalatunk számára. 

Társaságunk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) továbbá az Európai Tanács és Parlament (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseit betartva, Társaságunk Adatkezelési szabályzatának megfelelően a beérkezett álláspályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, a pályázó személyes adatait csak a legszükségesebb mértékben használja fel.

Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása önkéntes, annak kizárólagos célja az álláspályázata elbírálása, az adatkezelés jogalapja pedig a pályázó önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelést és adatfeldolgozást az ÓAM Kft. kiválasztással foglalkozó munkatársai valamint vezetői végzik. 

Jelen nyilatkozat keretében Ön hozzájárulását adja személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi feltételekkel:

Adatkezelő neve: ÓAM Ózdi Acélművek Kft.

Székhely: 3600 Ózd, Max Aicher út 1.

Tényleges adatkezelés címe: 3600 Ózd, Max Aicher út 1.                     

Cégjegyzék szám: 05-09-002456                                                             

Adószám: 11065182-2-05                                                                        

e-mail: oamkft@oamkft.hu

honlap: www.oamkft.hu

Az adatkezelés céljai

Adott pozíció betöltése

Az ÓAM Kft. nyilvántartja és kezeli az Ön által pályázati eljárás során megadott adatokat. Az adatkezelés célja a beérkezett pályázatok feldolgozásához, a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, a pályázatok elbírálásához és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk megismerése. 

A kezelt adatok köre

  • személyazonosító adatok (név, születési név, születési idő, hely, anyja neve);
  • lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím);
  • a pályázati anyagban szereplő okmányok száma, másolata;
  • önéletrajz, motivációs levél adatai (referenciák, előző, jelenlegi munkahely adatok, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, javadalmazási igényre vonatkozó adat valamint minden egyéb olyan adat, amelyet az érintett pályázó az önéletrajzban, motivációs levélben szerepeltet).

Az adatkezelés időtartama

Az ÓAM Kft. az Ön pályázatát és a hozzá kapcsolódó adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve az Ön által megpályázott álláshely betöltéséig kezeli.

Adattovábbítás

Az adatok harmadik félnek nem kerülnek átadásra, továbbításra, az adatokat kizárólag az ÓAM Kft. arra felhatalmazott munkatársai kezelik a szükséges mértékben, az adatkezelés céljának megfelelően.

Adatbiztonsági intézkedések

Az ÓAM Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Infotv. és a GDPR adatvédelmi szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő ezzel összefüggésben jelszóval védetten kezeli az Ön személyes adatait. Az adatkezelőnek jogában áll az esetleg csatolt állományokat vírusvédelmi ellenőrzés, illetve egyéb biztonsági szűrés, átvilágítás alá vetni. Vállalatunk törekszik arra, hogy személyes adatok kezelését végző munkatársaink csak a szükséges mértékben és ideig kezeljék az adatokat. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük. 

Egyéb információk

A kísérőlevél nem tartalmazhat az Infotörvényben meghatározott különleges adatokat (faji, nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre, vallási vagy ideológiai hitre, egészségi állapotra, függőségekre vonatkozó adatokat! A regisztrált pályázó felelősséggel tartozik a regisztráció során kapott jelszó titokban tartásáért és a jelszót köteles megóvni illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. A jelen kötelezettségnek való megfelelés elmulasztása miatti bármilyen kárért vagy következményi hátrányért kizárólagosan a pályázó felel. 

Tájékoztatáshoz, törléshez, helyesbítéshez való jog

Ön az adatvedelem@oamkft.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a 3600 Ózd, Max Aicher út 1. postacímre az ÓAM Kft. HR osztályának küldött levélben kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről. Önnek jogában áll a fenti elérhetőségen kérni adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Az Ön ilyen irányú kérését munkatársaink haladéktalanul, de legfeljebb 30 munkanapon belül megvizsgálják, a vizsgálat eredményéről Önt írásban tájékoztatják. 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait megsértették, jogában áll panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest Pf.5, Tel.: +36(1)391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu

A fenti jogok gyakorlása nincs hatással a pályázata elbírálására, illetve semmilyen szankciót vagy büntetést nem von maga után. 

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. 

A nyilatkozat elfogadásával Ön kijelenti, hogy a meghirdetett pozíció betöltéséig hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. 

A hozzájárulását Ön önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tette meg.